Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Leef Coaching & Wellbeing met persoonsgegevens om gaat. Daarmee wil ik graag voldoen aan de grondbeginselen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). Ik respecteer jouw privacy als bezoeker van mijn website en als gebruiker van mijn diensten. Het bewaken van je privacy vind ik erg belangrijk.

Bij het voortzetten van het bezoek aan mijn website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring:

Je accepteert het gebruik van cookies.

 Verantwoordelijkheid 
 
Jacqueline Philipsen, eigenaar van Leef Coaching & Wellbeing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leef Coaching & Wellbeing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (indien opgegeven)
 • E-mailadres (indien opgegeven)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, door het invullen van een intakeformulier of anderszins
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Gegevens worden op verschillende manieren verwerkt:

 • Direct contact: je verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op deze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, email of anders, ook als je:
  • een dienst aankoopt
  • je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt
  • een reactie plaats
 • Indirect contact: door middel van (Facebook)pixels of analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan deze website opgeslagen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 

Mijn website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
 
Leef Coaching & Wellbeing verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:
Verzenden van de nieuwsbrief 
Het analyseren van jouw (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) mijn website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming
   
  Leef Coaching & Wellbeing kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik maak gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

   • Mailchimp – autoresponder en versturen van nieuwsbrieven
   • Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal
   • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
   • Linkedin - zakelijk netwerk
   • Instagram

   
  Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.Van Werk naar Passie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

   

  Leef Coaching & Wellbeing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .  Ik zou het fijn vinden als je eerst contact met mij op zou willen nemen, zodat ik de kans krijg het voor je op te lossen.

   

  Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Leef Coaching & Wellbeing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op mij.

   

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

   Leef Coaching & Wellbeing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je ten alle tijden uitschrijven middels de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat. Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de coachingsessies worden na afronding van het traject vernietigd.